تاب آوری در بحران

تاب آوری در بحران

تاب آوري بخشي از توانايي يك انسان محسوب مي شود كه با استفاده از آن مي تواند شرايط نامطلوب را پشت سر بگذارد و به نحو مناسبي از آن استفاده كند. انساني كه تاب آور است از هر بحران يك فرصت طلايي مي سازد، تاب آوري ظرفيتي براي مقاومت در برابر استرس و فاجعه است.پژوهش ها نشان مي دهند افراد واكنش هاي هيجاني متفاوتي نسبت به حوادث استرس زاي زندگي نشان مي دهند.

 

يكي از عوامل تاثيرگذار بر سازگاري افراد با موقعيت هاي دشوار زندگي تاب آوري است. تاب آوري به فرآيندي پويا اطلاق مي شود كه افراد در زمان مواجهه با شرايط ناگوار يا ضربه هاي روحي، رفتار انطباقي مثبت از خود نشان مي دهند. اين خصيصه تابع توانايي دروني شخص و مهارت هاي اجتماعي و تعامل با محيط است و به عنوان يك ويژگي مثبت متبلور مي شود.تاب آوري متغيري است كه مي تواند آثار نامطلوب بسياري از مشكلات و بيماري هاي جسمي و رواني را كاهش دهد. تاب آوري جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناختي تحولي و بهداشت رواني يافته است و به گونه اي كه هر روز بر شمار پژوهش هاي مرتبط با اين سازه افزوده مي شود.

درباره هیجان درونی ناخوشایند بخوانید...

هنگامي كه فرد با يك موقعيت هيجاني سخت و طاقت فرسا مواجه مي شود داشتن احساس خوب و خوش بيني همچنين داشتن سرسختي و تاب آوري براي كنترل هيجان هاي او كافي نيست. فرد نياز دارد كه در اين لحظات بهترين كاركرد شناختي را داشته باشد و تلاش مي كند تا هيجان هاي خود را به شيوه هاي سازنده و مثبت كنترل كند بنابراين راهبردهاي تنظيم هيجاني به عنوان يك ابزار به فرد كمك مي كند و هنگام مواجهه با يك رويداد تهديدآميز و ناخوشايند پاسخ مناسبي ابراز كند.عوامل مختلفي با تاب آوري ارتباط دارند. مطابق يافته هاي پژوهشي يكي از ويژگي هاي مهم تاب آوري راهبردهاي تنظيم هيجان است. تنظيم هيجان به فرآيندهاي دروني و بيروني اطلاق مي شود كه مسووليت كنترل، ارزيابي و تغيير واكنش هاي عاطفي فرد را در مسير تحقق اهداف بر عهده دارد. بنابراين تنظيم هيجان شامل راهبردهايي است كه باعث كاهش، افزايش و حفظ هيجان كنار آمدن فرد با موقعيت تنيدگي زا مي شود. افراد و جوامع مي توانند حتي پس از مصيبت هاي ويرانگر به بازسازي زندگي خود بپردازند. تاب آور بودن به اين معنا نيست كه از اين طريق بتوان زندگي بدون استرس و درد را تجربه كرد.

مردم پس از گرفتاري و از دست دادن ها به احساس غم، اندوه و طيف وسيعي از احساسات ديگر مي رسند. به عبارت بهتر، تاب آوري مفهومي روانشناختي است كه مي خواهد توضيح دهد افراد چگونه با موقعيت هاي غيرمنتظره برخورد مي كنند، با اين اوصاف تاب آوري نه تنها افزايش قدرت تحمل و سازگاري فرد در برخورد با مشكل بلكه مهم تر از آن حفظ سلامت رواني و حتي تاب آوري افراد را توانمند مي كند تا با دشواري ها و ناملايمات زندگي و شغلي روبه رو شوند بدون اينكه آسيب ببينند و حتي از اين موقعيت ها براي شكوفايي و رشد شخصيت خود استفاده كنند. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه درست است تاب آوري به قابليت تطابق انسان در مواجهه با بلايا يا فشارهاي جانكاه، غلبه يافتن و حتي تقويت شدن با آن تجارب اطلاق مي شود اما اين خصيصه در كنار توانايي هاي دروني شخص و مهارت هاي اجتماعي او همچنين در تعامل با محيط تقويت مي شود، توسعه مي يابد و به عنوان يك ويژگي مثبت متبلور مي شود. نتيجه اينكه تاب آوري در هر سن و در هر سطحي رخ مي دهد و سازه اي شناختي و قابل آموزش است يعني تاب آوري پديده اي ذاتي نيست بلكه از طريق تمرين، آموزش، يادگيري و تجربه حاصل مي شود.

آلزایمر چگونه به جان ما می افتد، از دیگر مقالات فروغ معیری راد بخوانید.

افراد تاب آور نسبت به موقعيت آگاه و هوشيارند، احساسات و هيجان هاي خود را مي شناسند بنابراين از علت اين احساسات نيز باخبرند و هيجان هاي خود را به شيوه سالم مديريت مي كنند. از سوي ديگر احساسات و رفتارهاي اطرافيان شان را نيز درك مي كنند و در نتيجه بر خود، محيط و اطرافيان شان تاثير مثبتي مي گذارند و مي پذيرند كه موانع بخشي از زندگي هر انسان است. يكي ديگر از ويژگي هاي افراد تاب آور اين است كه مي دانند زندگي پراز چالش است. آنها مي دانند كه ما نمي توانيم از بسياري مشكلات اجتناب كنيم ولي مي توانيم در برابر آنها باز و منعطف باشيم و اشتياق خود را براي سازگار شدن با تغييرات حفظ كنيم و داراي منبع كنترل دروني هستند. افراد تاب آور، خود را مسوول شرايط خويش مي دانند و براي هر مشكل، شكست و مساله، منابع بيروني را سرزنش نمي كنند. آنها سهم خود را در امور زندگي همراه با مسووليت پذيرفته اند و بر اين باورند هر عملي كه انجام مي دهند بر زندگي شان بازتاب مي يابد. البته واضح است كه برخي عوامل از كنترل ما خارج است نظير بلاياي طبيعي. اين افراد قادرند با پيدا كردن راه حل موثر بر موقعيت و آينده خود تاثير مثبت بگذارند.

مشاوره روانشناسی از خانم فروغ معیری راد، می توانید به اپلیکیشن مدافون مراجعه نمایید.

از مهارت هاي حل مساله برخوردارند وقتي بحران پديدار مي شود، افراد تاب آور قادرند با استفاده از فنون حل مساله به راه حل هاي امن و مطمئن برسند. در حالي كه ساير افراد در اين موقعيت هاي سخت دچار استرس زياد مي شوند و نمي توانند راه حل مناسب و مفيدي انتخاب كنند. افراد تاب آور شبكه حمايتي و عاطفي و ارتباطات محكم اجتماعي دارند. چنين ارتباطاتي به آنها كمك مي كند درباره نگراني ها و چالش هاي خود با كسي صحبت كنند، از مشورت، همدلي و همراهي آنها بهره مند شوند، راه حل هاي جديد را كشف كنند و در مجموع از لحاظ رواني احساس قدرت و آرامش كنند. خود را فردي قرباني و ناتوان تصور نمي كنند. بنابراين افراد تاب آور هر زمان كه ضرورت ايجاب كند از اين منابع درخواست كمك مي كنند. منابع حمايتي تخصصي شامل روانشناسان و مشاوران متخصص، كتاب هاي خودياري و مانند آن است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر