روانشناس

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش 1–50 از 143 نتیجه

 • مریم کریمی
  نظام روانشناسی:31813
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 220000 تومان
  : 150000 تومان

  مریم کریمی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • ندا ملکی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35980
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  ندا ملکی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • اعظم رحیمی
  نظام روانشناسی:35814
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  اعظم رحیمی

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • زینب قاسمیان مبرهن
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31279
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 86000 تومان

  زینب قاسمیان مبرهن

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • زهره امراللهی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31039
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 98000 تومان

  زهره امراللهی

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • کاملیا ساداتی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:46204
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 49000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 140000 تومان
  فوری : 195000 تومان

  دکتر کاملیا ساداتی

  140,000 

  روانشناس خانواده ، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا کاظم زاده
  نظام روانشناسی:25241
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  زهرا کاظم زاده

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی
  نظام روانشناسی:5767
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 138000 تومان
  : 138000 تومان

  دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • ثنا احمدی
  نظام روانشناسی:37237
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 111000 تومان

  ثنا احمدی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • زینب جرجر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35645
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 96000 تومان

  زینب جرجر

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • شاهین دخت احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:32587
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  شاهین دخت احمدی

  74,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • احسان بیات
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:33487
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  احسان بیات

  74,000 

  روانشناس کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سحر اعظمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:29159
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  سحر اعظمی

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زبیده زرنشانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31694
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  زبیده زرنشانی

  74,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان قاضی زاده فرد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:14185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 138000 تومان

  دکتر مرجان قاضی زاده فرد

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شیوا محمودی
  نظام روانشناسی:32696
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 99000 تومان

  شیوا محمودی

  74,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فرزانه امین زاده
  نظام روانشناسی:30938
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 99000 تومان

  فرزانه امین زاده

  74,000 

  روانشناس فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر منیژه شهبازخان
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:4377
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر منیژه شهبازخان

  120,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • الناز علی قلی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:29149
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  الناز علی قلی زاده

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سهیلا مقصودی
  نظام روانشناسی:24327
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 99000 تومان

  سهیلا مقصودی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه فروهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6491
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  فوری: ۲۰۰۰۰۰ تومان

  فاطمه فروهر

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی حبیبی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:37484
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  مهدی حبیبی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:34644
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  : 85000 تومان

  الهه امیری چوندرق

  59,000 

  روانشناس ازدواج، کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فرشته امیریان
  نظام روانشناسی:29482
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر فرشته امیریان

  74,000 

  روانشناس خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فرشته حیدری
  نظام روانشناسی:1594
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۶۰۰۰۰ تومان

  دکتر فرشته حیدری

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • فروغ معیری راد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:24965
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  فروغ معیری راد

  74,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سیده زهرا موسوی معصوم
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36234
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 74000 تومان

  سیده زهرا موسوی معصوم

  74,000 

  روانشناس خانواده، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فروزان بابایی
  نظام روانشناسی:م-1230
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  (45 دقیقه): 150000 تومان
  : 98000 تومان

  فروزان بابایی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 106000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نازی قنبری
  نظام روانشناسی:13174
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 110000 تومان

  نازی قنبری

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • جعفر عذاری اهوازی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:21192
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  فوری: 111000 تومان

  جعفر عذاری اهوازی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر طاهره رنجبری پور
  نظام روانشناسی:7172697
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 111000 تومان

  دکتر طاهره رنجبری پور

  74,000 

  روانشناس خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سیده سمیه حجازیان امیری
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25334
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 111000 تومان

  سیده سمیه حجازیان امیری

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا کرمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3440
  سایر مشاوره ها: (۳۰ دقیقه): ۲۰۰۰۰۰ تومان
  : 140000 تومان

  دکتر زهرا کرمی

  140,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محبوبه شیخی زازرانی
  نظام روانشناسی:24354
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 113000 تومان
  : 113000 تومان

  محبوبه شیخی زازرانی

  74,000 

  روانشناس خانواده، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمانه متقی
  نظام روانشناسی:30873
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 113000 تومان

  دکتر سمانه متقی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان رضوانی شکیب
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:42495
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 113000 تومان

  مژگان رضوانی شکیب

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا چیره نژاد
  نظام روانشناسی:2708
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 118000 تومان

  علیرضا چیره نژاد

  74,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا یثربی نژاد
  نظام روانشناسی:8635
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 119000 تومان

  لیلا یثربی نژاد

  74,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • علی اشرف نورمحمدی
  نظام روانشناسی:1800
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر علی اشرف نورمحمدی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • شیوا مثقالی
  نظام روانشناسی:29505
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 124000 تومان

  شیوا مثقالی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی مرادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35696
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  مهدی مرادی

  74,000 

  روانشناس جنسی، خانواده، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • نگین تقدس
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:34238
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  نگین تقدس

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ملیکا سفیدرود
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36889
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 124000 تومان

  ملیکا سفیدرود

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مینا فرهادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:30448
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 88000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 175000 تومان

  مینا فرهادی

  88,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • سلمان صفی خانلو
  نظام روانشناسی:2783
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 124000 تومان

  سلمان صفی خانلو

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مطهره اخلاقی
  نظام روانشناسی:34571
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 124000 تومان

  مطهره اخلاقی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36041
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  زهرا محمدنیا ایمنی

  74,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا معیرطرقی
  نظام روانشناسی:4062
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 125000 تومان

  لیلا معیرطرقی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر