مغز و اعصاب کودکان

دکتر علیرضا توسلی
دکتر علیرضا توسلیفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مرتضی حیدری
دکتر مرتضی حیدری فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: کمتر از 3 ساعت

دکتر محمود رضا اشرفی
دکتر محمود رضا اشرفیفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مرتضی رضوانی کاشانی
دکتر مرتضی رضوانی کاشانیفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

روماتولوژی کودکان

دکتر فاطمه تحقیقی
دکتر فاطمه تحقیقیفوق تخصص روماتولوژی کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد حسن مرادی نژاد
دکتر محمد حسن مرادی نژادفوق تخصص روماتولوژی کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

گوارش و کبد کودکان

دکتر امیر حسین حسینی
دکتر امیر حسین حسینیفوق تخصص گوارش کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد سبحانی
دکتر محمد سبحانیفوق تخصص گوارش و کبد کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر داوود مطهری زاد
دکتر داوود مطهری زادفوق تخصص گوارش کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 4 ساعت

دکتر سمانه حمزلو
دکتر سمانه حمزلوفوق تخصص گوارش و کبد کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

غدد کودکان

دکتر ریحانه محسنی پور
دکتر ریحانه محسنی پورفوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر پرستو رستمی
دکتر پرستو رستمیفوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فاطمه سیاری فرد
دکتر فاطمه سیاری فردفوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: کمتر از 2 ساعت

کلیه کودکان (نفرولوژی)

دکتر آرش عباسی
دکتر آرش عباسیفوق تخصص کلیه کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مستانه مقتدری
دکتر مستانه مقتدریفوق تخصص کلیه کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 4 ساعت

دکتر سیدطاهر اصفهانی
دکتر سیدطاهر اصفهانیفوق تخصص کلیه کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر نعمت الله عطایی
دکتر نعمت الله عطاییفوق تخصص کلیه کودکان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت