دکتر داخلی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 26 نتیجه

 • دکتر مینا توکلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:155634
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر مینا توکلی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر ژوان فتاحی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:180022
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر ژوان فتاحی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم حافظی
  نظام پزشکی:171022
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مریم حافظی

  600,000 

  رزیدنت بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سپیده سرخوش
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:176069
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر سپیده سرخوش

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر میترا سمیعی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:67466
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر میترا سمیعی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمد سیاحی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:47316
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  دکتر محمد سیاحی

  650,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسن حاتمی
  نظام پزشکی:101228
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 40000 تومان

  دکتر حسن حاتمی

  400,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امید عبدالهی
  نظام پزشکی:109429
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر امید عبدالهی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آرش رحیمی
  نظام پزشکی:92313
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر آرش رحیمی

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حورا زردوز
  نظام پزشکی:153496
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر حورا زردوز

  500,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • مهدیه فتح اله زاده
  نظام پزشکی:137168
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مهدیه فتح اله زاده

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مینا خان حسینی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:170795
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر مینا خان حسینی

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نرگس ستونه
  نظام پزشکی:95976
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر نرگس ستونه

  550,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امید طریقت
  نظام پزشکی:119070
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر امید طریقت

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آزیتا شاهوری
  نظام پزشکی:136061
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر آزیتا شاهوری

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسن صفاریه
  نظام پزشکی:34512
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر حسن صفاریه

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سوزان ثانوی
  نظام پزشکی:36621
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر سوزان ثانوی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم افکانه
  نظام پزشکی:126206
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم افکانه

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مهرداد سینائی نژاد
  نظام پزشکی:118102
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مهرداد سینائی نژاد

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر هادی صابرپور
  نظام پزشکی:135928
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر هادی صابرپور

  590,000 

  متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر هنگامه خسروانی
  نظام پزشکی:75981
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر هنگامه خسروانی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سعید نورانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:141760
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 65000 تومان

  دکتر سعید نورانی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهره جاهد
  نظام پزشکی:125873
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر زهره جاهد

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر میلاد بابایی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:195259
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 70000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر میلاد بابایی زاده

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر هانیه ستاری
  نظام پزشکی:150991
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر هانیه ستاری

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر هانیه گلستانی
  نظام پزشکی:164939
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 70000 تومان

  دکتر هانیه گلستانی

  590,000 

  متخصص بیماری های داخلی

  اطلاعات بیشتر
انتخاب نوع بیمه
سوابق علمی