مشاوره آنلاین جنسی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش دادن همه 39 نتیجه

 • مریم کریمی
  نظام روانشناسی:31813
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم کریمی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  550,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • اعظم رحیمی
  نظام روانشناسی:35814
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  اعظم رحیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • زینب قاسمیان مبرهن
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31279
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 69000 تومان

  زینب قاسمیان مبرهن

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا کاظم زاده
  نظام روانشناسی:25241
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 80000 تومان

  زهرا کاظم زاده

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • ثنا احمدی
  نظام روانشناسی:37237
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 89000 تومان

  ثنا احمدی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • شاهین دخت احمدی
  نظام روانشناسی:32587
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 40000 تومان

  شاهین دخت احمدی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ستایش پیامی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31532
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  ستایش پیامی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فروغ معیری راد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:24965
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  فروغ معیری راد

  590,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • فروزان بابایی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:م-1230
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  فروزان بابایی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 85000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سیده سمیه حجازیان امیری
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25334
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 89000 تومان

  سیده سمیه حجازیان امیری

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا کرمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3440
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 52000 تومان

  دکتر زهرا کرمی

  1,400,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا سالاری راد
  نظام روانشناسی:6840
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سارا سالاری راد

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان رضوانی شکیب
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:42495
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 90000 تومان

  مژگان رضوانی شکیب

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا چیره نژاد
  نظام روانشناسی:2708
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 55000 تومان

  علیرضا چیره نژاد

  550,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا یثربی نژاد
  نظام روانشناسی:8635
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 95000 تومان

  لیلا یثربی نژاد

  590,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • علی اشرف نورمحمدی
  نظام روانشناسی:1800
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر علی اشرف نورمحمدی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی مرادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35696
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  مهدی مرادی

  590,000 

  روانشناس جنسی، خانواده، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • نگین تقدس
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:34238
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  نگین تقدس

  590,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • ملیکا سفیدرود
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36889
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  ملیکا سفیدرود

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سلمان صفی خانلو
  نظام روانشناسی:2783
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 99000 تومان

  سلمان صفی خانلو

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:36041
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  زهرا محمدنیا ایمنی

  590,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا معیرطرقی
  نظام روانشناسی:4062
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  لیلا معیرطرقی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مریم رسولی
  نظام روانشناسی:33699
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم رسولی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی صادقی
  نظام روانشناسی:23752
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 110000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 180000 تومان

  دکتر علی صادقی

  580,000 

  روانشناس خانواده، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • آناهیتا افخمی
  نظام روانشناسی:28536
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  آناهیتا افخمی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • پگاه عبادی
  نظام روانشناسی:42764
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 100000 تومان

  پگاه عبادی

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا حسینی
  نظام روانشناسی:44570
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 160000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  زهرا حسینی

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • علی عیوضی
  نظام روانشناسی:3649
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 180000 تومان

  علی عیوضی

  500,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • محمدجواد اسکندری
  نظام روانشناسی:44597
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  محمدجواد اسکندری

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محمدجواد افشاری نژاد
  نظام روانشناسی:11942
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان

  محمدجواد افشاری نژاد

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • معصومه بهرامی
  نظام روانشناسی:4888
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  معصومه بهرامی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا حیدری
  نظام روانشناسی:45676
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  مهسا حیدری

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی قیومی
  نظام روانشناسی:36148
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر علی قیومی

  1,200,000 

  روانشناس فردی،جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مریم باقری
  نظام روانشناسی:44479
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 120000 تومان

  مریم باقری

  800,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • میلاد یوسف نژاد
  نظام روانشناسی:43825
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 58000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 98000 تومان
  : 88000 تومان

  میلاد یوسف نژاد مهربانی

  580,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سارا مددزاده
  نظام روانشناسی:37594
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سارا مددزاده

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 160000 تومان
  : 140000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  1,000,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
نمایش مشاوران آنلاین