روانشناس

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش 51–93 از 93 نتیجه

 • نظام روانشناسی:36041
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  زهرا محمدنیا ایمنی

  590,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا معیرطرقی
  نظام روانشناسی:4062
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  لیلا معیرطرقی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • محمد کارگر
  نظام روانشناسی:19013
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 160000 تومان
  : 100000 تومان

  محمد کارگر

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم رسولی
  نظام روانشناسی:33699
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم رسولی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • پوریا رضائی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35457
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 125000 تومان

  پوریا رضائی

  590,000 

  روانشناس فردی، تحصیلی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه آریان سپهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25605
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 150000 تومان

  دکتر فاطمه آریان سپهر

  1,500,000 

  روانشناس ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی صادقی
  نظام روانشناسی:23752
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 110000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 180000 تومان

  دکتر علی صادقی

  580,000 

  روانشناس خانواده، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حمید قاسم پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:20017
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 110000 تومان

  حمید قاسم پور جهانگیر

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محمد غفاری خان
  نظام روانشناسی:230
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 109000 تومان
  : 110000 تومان

  محمد غفاری خان

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • آناهیتا افخمی
  نظام روانشناسی:28536
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  آناهیتا افخمی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسن عظیمی نژاد
  نظام روانشناسی:43816
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  دکتر حسن عظیمی نژاد

  590,000 

  روانشناس تحصیلی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • پگاه عبادی
  نظام روانشناسی:42764
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 100000 تومان

  پگاه عبادی

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی حیدرنیا
  نظام روانشناسی:30007
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر علی حیدرنیا

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نسترن مهاجری
  نظام روانشناسی:3098
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 140000 تومان

  دکتر نسترن مهاجری

  700,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا حسینی
  نظام روانشناسی:44570
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 160000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  زهرا حسینی

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سمانه سیف یان
  نظام روانشناسی:39257
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 120000 تومان

  سمانه سیف یان

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شمسی مبشری نیا
  نظام روانشناسی:26578
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 90000 تومان
  : 80000 تومان

  شمسی مبشری نیا

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شیما رجب زاده
  نظام روانشناسی:7634
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  شیما رجب زاده

  590,000 

  روانشناس فردی

  اطلاعات بیشتر
 • عاطفه سرزعیم
  نظام روانشناسی:34844
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 160000 تومان

  عاطفه سرزعیم

  800,000 

  روانشناس فردی

  اطلاعات بیشتر
 • علی عیوضی
  نظام روانشناسی:3649
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 180000 تومان

  علی عیوضی

  500,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • متینه اسلامی
  نظام روانشناسی:38826
  سایر مشاوره ها: : 170000 تومان

  متینه اسلامی

  1,000,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محمدجواد اسکندری
  نظام روانشناسی:44597
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  محمدجواد اسکندری

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محمدجواد افشاری نژاد
  نظام روانشناسی:11942
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان

  محمدجواد افشاری نژاد

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مرضیه رضایی
  نظام روانشناسی:11329
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 140000 تومان

  مرضیه رضایی

  60,000 

  روانشناس فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم جلوخوانیان
  نظام روانشناسی:10767
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 149000 تومان
  : 88000 تومان

  مریم جلوخوانیان

  490,000 

  روانشناس فردی، خانواده ، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • معصومه بهرامی
  نظام روانشناسی:4888
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  معصومه بهرامی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • منا پرجرأت پو
  نظام روانشناسی:14695
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  منا پرجرأت پو

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده ، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا حیدری
  نظام روانشناسی:45676
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  مهسا حیدری

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا شادمهر
  نظام روانشناسی:20085
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  مهسا شادمهر

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا مظفری پور
  نظام روانشناسی:47027
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  مهسا مظفری پور

  590,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی قیومی
  نظام روانشناسی:36148
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر علی قیومی

  1,200,000 

  روانشناس فردی،جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محمدرضا یزدان شناس
  نظام روانشناسی:22502
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 90000 تومان

  محمدرضا یزدان شناس

  600,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مریم باقری
  نظام روانشناسی:44479
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 120000 تومان

  مریم باقری

  800,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • میلاد یوسف نژاد
  نظام روانشناسی:43825
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 58000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 98000 تومان
  : 88000 تومان

  میلاد یوسف نژاد مهربانی

  580,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ناهید طاهری بخش
  نظام روانشناسی:44651
  سایر مشاوره ها: : 80000 تومان

  ناهید طاهری بخش

  800,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نیلوفر عباسی
  نظام روانشناسی:41091
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  نیلوفر عباسی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سارا مددزاده
  نظام روانشناسی:37594
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سارا مددزاده

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سپیده سلطانی پور
  نظام روانشناسی:28449
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سپیده سلطانی پور

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • سیده نگار برکت
  نظام روانشناسی:6737
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سیده نگار برکت

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا نالایی
  نظام روانشناسی:37323
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  علیرضا نالایی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:4201
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  سحر بهروزیان

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 160000 تومان
  : 140000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  1,000,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مرضیه خمسه
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:8185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 198000 تومان
  فوری : 155000 تومان

  مرضیه خمسه

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
نمایش مشاوران آنلاین