دکتر سمیه ملکی نظری، پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی  160726
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی  از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سمیه ملکی نظری پزشک عمومی آنلاین

سوابق علمی و کاری
خدمات قابل ارائه
  •  
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  درمانگاه شهدای نوراباد لرستان