پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر آیدین حیدری
دکتر آیدین حیدریمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مریم السادات مرتضویان بابکی
دکتر مریم السادات مرتضویان بابکیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد احمدی دستگردی
دکتر محمد احمدی دستگردیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
دکتر سارا سادات محسن الحسینیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مطلب حیدری
دکتر مطلب حیدریمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مجتبی خیرخواه
دکتر مجتبی خیرخواهمتخصص کاردرمانی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر امیر حسین یزدانی
دکتر امیر حسین یزدانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

ولی ولی زاده
ولی ولی زادهکاردرمانگر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت