دکتر ابولفضل عطالو
دکتر ابولفضل عطالومتخصص داخلی مغز و اعصاب
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر پیام عاصم
دکتر پیام عاصمجراح مغز و اعصاب
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سوین رسول زاده
دکتر سوین رسول زادهمتخصص داخلی مغز و اعصاب
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر فرزاد تاجیک
دکتر فرزاد تاجیکجراح مغز و اعصاب
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر مسعود اصغری نوسری
دکتر مسعود اصغری نوسریجراح و متخصص مغز و اعصاب
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 3 ساعت

دکتر احمد پوررشیدی
دکتر احمد پوررشیدیجراح مغز و اعصاب
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر نینا جوادیان
دکتر نینا جوادیانمتخصص داخلی مغز و اعصاب
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت