متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژیست)

دکتر حسین دیالمه
دکتر حسین دیالمهمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: کمتر از 2 ساعت

دکتر سعید روحانی
دکتر سعید روحانیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر احسان منصوریان
دکتر احسان منصوریانمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر حمید حق شناس
دکتر حمید حق شناسمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر هادی ملکی
دکتر هادی ملکیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر مصطفی پناهنده
دکتر مصطفی پناهندهفوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر نیکان ظرافت جو
دکتر نیکان ظرافت جومتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سالار صفوی
دکتر سالار صفویمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 3 ساعت

دکتر شاهین راسخ
دکتر شاهین راسخمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر علی پناهی
دکتر علی پناهیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر رسول اسماعیلی
دکتر رسول اسماعیلیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت