دکتر امید عبدالهی
دکتر امید عبدالهیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر حورا زردوز
دکتر حورا زردوزمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر نرگس ستونه
دکتر نرگس ستونهمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر امید طریقت
دکتر امید طریقتمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر زهره جاهد
دکتر زهره جاهدمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر عاطفه جلالی
دکتر عاطفه جلالیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر هادی صابرپور
دکتر هادی صابرپورمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سید سعید نورانی
دکتر سید سعید نورانیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 3 ساعت

دکتر آزیتا شاهوری
دکتر آزیتا شاهوریمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مینا خان حسینی
دکتر مینا خان حسینیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر میترا سمیعی
دکتر میترا سمیعیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهدیه فتح اله زاده
دکتر مهدیه فتح اله زادهمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر آرش رحیمی
دکتر آرش رحیمیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهرداد سینائی نژاد
دکتر مهرداد سینائی نژادمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر حسن حاتمی
دکتر حسن حاتمیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر حسن صفاریه
دکتر حسن صفاریهمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد سیاحی
دکتر محمد سیاحیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر شهرزاد هندی
دکتر شهرزاد هندیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر هنگامه خسروانی
دکتر هنگامه خسروانیمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر رقیه سوزان ثانوی
دکتر رقیه سوزان ثانویمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مریم افکانه
دکتر مریم افکانهمتخصص بیماری های داخلی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت