اعصاب و روان (روان پزشک)

دکتر عمید شمس اله
دکتر عمید شمس الهروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سروین ساغرنیا
دکتر سروین ساغرنیاروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر رضا محسنی بندپی
دکتر رضا محسنی بندپیروانپزشک
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر امیررضا عطایی ناصری
دکتر امیررضا عطایی ناصریمتخصص اعصاب و روان
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر محبوبه گلشاهی
دکتر محبوبه گلشاهیروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر الهام اسماعیلی
دکتر الهام اسماعیلیروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر بهاره رضائی
دکتر بهاره رضائیروانپزشک
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر امیرحسین آرام
دکتر امیرحسین آرامروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر لیلا خیرخواه
دکتر لیلا خیرخواهروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر مریم موسیوند
دکتر مریم موسیوندروانپزشک
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سارا صادقی پور
دکتر سارا صادقی پورروانپزشک
ارسال سوال
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت