دکتر عمومی

دکتر الناز منصوری
دکتر الناز منصوریپزشک عمومی - پاسخ به سوالات کرونا
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر زهرا باقریان
دکتر زهرا باقریانپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر امید فردین مهر
دکتر امید فردین مهرمشاور و درمانگر اعتیاد
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر زهرا مرندی
دکتر زهرا مرندیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سحر پارسا
دکتر سحر پارساپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر امیر مقدم
دکتر امیر مقدمپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر ناهید داورپناه
دکتر ناهید داورپناهپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فرید سنگین آبادی
دکتر فرید سنگین آبادیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهدی خداویردیلو
دکتر مهدی خداویردیلوپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر گلاره رضایی
دکتر گلاره رضاییپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهشید ناظری
دکتر مهشید ناظریپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر رضا کزازی
دکتر رضا کزازیپزشکی عمومی (طب سوزنی)
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر جمال جمالی
دکتر جمال جمالیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر قانع مردانی
دکتر قانع مردانیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهسا جلیلیان
دکتر مهسا جلیلیانپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فریبرز شهرکی
دکتر فریبرز شهرکیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر رضا نژادحسن
دکتر رضا نژادحسنپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سید ابوالفضل معاشی
دکتر سید ابوالفضل معاشیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مریم آقایی دوست
دکتر مریم آقایی دوستپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر شراره شادیانلو
دکتر شراره شادیانلوپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد محمدی شهرآبادی
دکتر محمد محمدی شهرآبادیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فاطمه سعادت نیا
دکتر فاطمه سعادت نیاپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر پرستو پرهام
دکتر پرستو پرهامپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سارا حاجی سیدی
دکتر سارا حاجی سیدیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر شیرین سنایی
دکتر شیرین سناییپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر کاوه اینانلو
دکتر کاوه اینانلوپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سیامک بهروان
دکتر سیامک بهروانپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر احمد قاسمی
دکتر احمد قاسمیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر پریسا صمدی
دکتر پریسا صمدیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر نرگس پاکروی
دکتر نرگس پاکرویپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر میرسجاد موسوی
دکتر میرسجاد موسویپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر پوریا اصیلی
دکتر پوریا اصیلیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سید فرزاد رضایی
دکتر سید فرزاد رضاییپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر علی اصغر خورشیدی
دکتر علی اصغر خورشیدیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سعید قاضی سعیدی
دکتر سعید قاضی سعیدیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر ناهید نیاکان
دکتر ناهید نیاکانپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر اسماعیل جمشیددوست
دکتر اسماعیل جمشیددوستپزشکی عمومی (طب سنتی)
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر قاسم خدایی
دکتر قاسم خداییپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد فرهادی راد
دکتر محمد فرهادی رادپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سیدقاسم موسوی
دکتر سیدقاسم موسویپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر هدا ابدالی
دکتر هدا ابدالیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مصطفی سنجری
دکتر مصطفی سنجریپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهسا قنواتی
دکتر مهسا قنواتیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر عطیه حیدری پور
دکتر عطیه حیدری پورپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر قاسم واحدی پور
دکتر قاسم واحدی پورپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر بیتا عبدی
دکتر بیتا عبدیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر رضا علائی
دکتر رضا علائیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر پالیزا مودتی
دکتر پالیزا مودتیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سعیده آرین
دکتر سعیده آرینپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر احسان سلیمانی
دکتر احسان سلیمانیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سارا نجفی
دکتر سارا نجفیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر احمد غفوری
دکتر احمد غفوریپزشک پوست- مراقبت از پوست
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سمیه ملکی نظری
دکتر سمیه ملکی نظریپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتربهاره کیانی
دکتربهاره کیانیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: کمتر از 1 ساعت

دکتر عماد رحیمی نژاد
دکتر عماد رحیمی نژادپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر آناهیتا مختارکاری
دکتر آناهیتا مختارکاریپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر لیلا کلانتری
دکتر لیلا کلانتریپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر دانیال سیاح
دکتر دانیال سیاحپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمد مهرنیا
دکتر محمد مهرنیاپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سیدرضا موسوی نژاد
دکتر سیدرضا موسوی نژادپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر رویا نعیم
دکتر رویا نعیمپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فاطمه جهانشاهی
دکتر فاطمه جهانشاهیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مهدی حقانی نجاران
دکتر مهدی حقانی نجارانپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فرزاد محمدی
دکتر فرزاد محمدیپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر میعاد مرادپور
دکتر میعاد مرادپورپزشکی عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر مسعود صفار
دکتر مسعود صفارپزشک خانواده
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر زهره رفیعیان
دکتر زهره رفیعیانپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر هاله شادروان
دکتر هاله شادروانپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محسن خلیلی
دکتر محسن خلیلی پزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر صمد یاری فرهادآباد
دکتر صمد یاری فرهادآبادپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فرانک مرادی
دکتر فرانک مرادیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر حسین حیدری مزرجی
دکتر حسین حیدری مزرجیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر سمیرا داودآبادی فراهانی
دکتر سمیرا داودآبادی فراهانیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر جمشید بدرزاده
دکتر جمشید بدرزادهپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر نسترن حوری مقدم
دکتر نسترن حوری مقدمپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر محمدمهدی ابوترابی
دکتر محمدمهدی ابوترابیپزشک عمومی
ارسال سوال
رزومه پزشک
 • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت