شیوع سرخک در ایران

شیوع جدید بیماری سرخک

متاسفانه خبرهایی ناشی از شیوع جدید ویروس سرخک به گوش می رسد که این موضوع موجب نگرانی بسیاری از افراد و علی الخصوص والدین گردیده است. ویروس سرخک که چندیست در کل دنیا شیوع جدیدی یافته موجب نگرانی بسیار شده است. این ویروس که هم اکنون اپیدیمی آن در کنگو بوده و چیزی حدود 13 …

شیوع جدید بیماری سرخک ادامه »