باید ها و نباید های سرطان پوست

باید ها و نباید های سرطان پوست

سرطان پوست،شایع ترین سرطان در بین مردان از جمله کشاورزان به شمار می رود چرا که حضور طولانی آنها زیر نور خورشید و اشعه ماورای بنفش زمینه بروز این بیماری سرطان را فراهم می کند.