دلایل پریود نشدن بانوان 1

دلایل پریود نشدن

بدن بانوان به طور معمول حدوداً در هر ماه یک تخمک آزاد می‌کند و اگر تخمک باور نشود، قاعدگی حدود ۱۴ روز پس از آزاد شدن تخمک شروع می‌ شود. اما در این میان ممکن است که در برخی موارد، قاعدگی در زمان مشخص خود شروع نشود.