نور خورشید با ارائه ضدعفونی رایگان، ما را یاری می‌کند

نور خورشید با ارائه ضدعفونی رایگان، ما را یاری می‌کند

نتایج تحقیقات نشان می دهد که طبیعت در حال حاضر با ارائه ضدعفونی رایگان می‌تواند بهترین کمک برای کاهش انتقال ویروس کرونا باشد.