صرع و تشنج در کودکان

صرع چیست؟

اگر تخلیه الکتریکی غیرطبیعی میان نورون ها یا سلول های عصبی رخ دهد، تشنج بروز پیدا می کند. تشنج وقتی در طول زمان تکرار گردد و دلیلی مانند تب، ضربات مغزی و یا پایین افتادن قند خون برای خود نداشته باشد، صرع شناخته می شود. درباره بیماری صرع بیشتر بدانید.