آزمایش چربی خون

تفسیر آزمایش چربی خون

آزمایش چربی یا آزمایش کلسترول خون، یکی از پنل های آزمایشگاهی بوده که از آن برای سنجش میزان چربی در خون از جمله سنجش کلسترول و تری گلیسرید استفاده می شود.