تب مالت

تب مالت چیست؟

تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است. تب مالت نوعی باکتری عفونی است که از حیوان به انسان و بیشتر از طریق شیر، پنیر و سایر لبنیات غیرپاستوریزه به جز ماست منتقل می شود. به طور نادر، باکتری عامل تب مالت می تواند از طریق هوا یا تماس مستقیم با حیوانات آلوده …

تب مالت چیست؟ ادامه »