بیمارستان 12 بهمن

بیمارستان 12 بهمن

بیمارستان 12 بهمن آدرس: تهران-شهر قدس – بلوار مصلی – جنب مصلی شماره تماس: 46848101– 46848102 و 46848103