بیمارستان دی

بیمارستان دی

بیمارستان دی آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان توانیر ، نبش خیابان شهید عباسپور ، بیمارستان دی شماره تماس:02188797114, 02188797115, 02188797111, 02188797119, 02188797118, 02188797117,02188797116,02188797112,02188797113