بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی آدرس: تهران ، خیابان فردوسی ، ساختمان ادارات مرکزی ، بیمارستان بانک ملی شماره تماس: 02166731366, 02166731367, 02166731364, 02166731363, 02166731362, 02166731361,02161420