بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپادانا آدرس: تهران – خیابان سپهبد قرنی – نبش خیابان سپند شماره تماس: 88303163-4