غلبه بر ناامیدی

راهکارهای غلبه بر ناامیدی

ناامیدی چیست؟ همه ما در زندگی یأس و ناامیدی را تجربه کرده ایم. یأس و ناامیدی یکی از واکنش های احتمالی ما به مواجه شدن با ناکامی های مکرر و یا شکست است. شخصی که دچار ناامیدی شده فکر می کند که آنچه می خواهد نشدنی است و قادر نیست که آن را انجام دهد. …

راهکارهای غلبه بر ناامیدی ادامه »