پرسشنامه آنلاین افسردگی

در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید را انتخاب کنید..
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا گزینه مقابل را تیک بزنید.